Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

Obsah

 1. Oblast platnosti
 2. Uzavření smlouvy
 3. Právo na odstoupení od smlouvy
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a přepravní podmínky
 6. Udělení práv na užívání digitálního obsahu
 7. Udělení práv na užívání licenčních klíčů
 8. Vyhrazení vlastnického práva
 9. Odpovědnost za vady (záruka)
 10. Uplatnění propagačních poukazů
 11. Rozhodné právo
 12. Místo soudní příslušnosti
 13. Kodex chování
 14. Alternativní řešení sporů

1) Oblast působnosti

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti Wiresoft Ltd. & CO. KG (dále jen "prodávající"), se vztahují na všechny smlouvy o dodání zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "zákazník") uzavře s prodávajícím ohledně zboží prezentovaného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních obchodních podmínek zákazníka se tímto zamítá, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Pro smlouvy na dodávku digitálního obsahu platí tyto podmínky obdobně, pokud není výslovně upraveno jinak.

1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky se přiměřeně použijí na smlouvy o dodávce licenčních klíčů, pokud není výslovně dohodnuto jinak. V této souvislosti je prodávající povinen poskytnout licenční klíč pro používání jím popsaného softwaru nebo obsahu, jakož i poskytnout smluvně dohodnutá práva na používání příslušného softwaru nebo obsahu. Zákazník nezískává žádná práva duševního vlastnictví k softwaru nebo obsahu. Pro kvalitu softwaru nebo obsahu je rozhodující příslušný popis produktu v internetovém obchodě prodejce.

1.4 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem ve smyslu těchto VOP se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo nezávislé odborné činnosti.

1.5 Digitálním obsahem ve smyslu těchto VOP jsou veškerá data, která nejsou na fyzickém nosiči dat, jsou vytvořena v digitální podobě a poskytnuta prodávajícím na základě udělení určitých práv k užití, která jsou blíže upravena v těchto VOP.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu prodávajícího. Zákazník přitom po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a projití elektronickým objednávkovým procesem podává právně závaznou smluvní nabídku ohledně zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které ukončuje objednávkový proces. Kromě toho může zákazník zaslat nabídku prodávajícímu také faxem, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře.

2.3 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,

Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, smlouva se uzavře v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet následující den po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Pokud prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě nepřijme, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím, že zákazník již není svým prohlášením o záměru vázán.

2.4 Pokud je vybrán způsob platby nabízený společností PayPal, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"), a to v souladu s Podmínkami používání služby PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full , nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - v souladu s Podmínkami pro platby bez účtu PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník zaplatí prostřednictvím platební metody nabízené společností PayPal, kterou lze zvolit v procesu online objednávky, prodávající prohlašuje přijetí nabídky zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které ukončí proces objednávky.

2.5 Pokud je zvolen způsob platby "Amazon Payments", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "Amazon"), a to v souladu s uživatelskou smlouvou Amazon Payments Europe, která je k nahlédnutí na https://payments.amazon.de/help/201751590. Pokud zákazník zvolí jako způsob platby "Amazon Payments" během procesu online objednávky, vystaví zároveň platební příkaz společnosti Amazon kliknutím na tlačítko, které ukončí proces objednávky. V tomto případě prodávající prohlašuje přijetí nabídky zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník spustí proces platby kliknutím na tlačítko, které ukončuje proces objednávky.

2.6 Pokud je nabídka učiněna prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího, bude text smlouvy po uzavření smlouvy uložen prodávajícím a předán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem) poté, co zákazník odešle svou objednávku. Prodávající nesmí text smlouvy zpřístupnit nad tento rámec. Pokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim může bezplatně přistupovat prostřednictvím svého heslem chráněného uživatelského účtu po zadání příslušných přihlašovacích údajů.

2.7 Před zadáním závazné objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník zjistit případné chyby při zadávání pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání chyb při zadávání může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může během elektronického procesu objednávání opravovat své údaje pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které proces objednávání ukončí.

2.8 Pro uzavření smlouvy je k dispozici německý a anglický jazyk.

2.9 Zpracování objednávek a kontaktování obvykle probíhá prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník se musí ujistit, že e-mailová adresa, kterou uvedl pro zpracování objednávky, je správná, aby na ni mohly být přijímány e-maily zaslané prodávajícím. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit, aby všechny e-maily zaslané prodávajícím nebo třetími stranami, které prodávající pověřil zpracováním objednávky, mohly být doručeny.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete v podmínkách pro odstoupení od smlouvy prodávajícího.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové a zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty. Případné další náklady na doručení a dopravu jsou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které prodávající neodpovídá a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz úvěrovými institucemi (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. cla). Tyto náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem finančních prostředků, pokud se dodávka neuskuteční do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provede platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 O možnostech platby bude zákazník informován v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4 Pokud je dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodnou na pozdějším datu splatnosti.

4.5 Pokud je zvolen způsob platby "SOFORT", bude platba provedena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen "SOFORT"). Aby mohl zákazník uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby "SOFORT", musí mít účet v internetovém bankovnictví, který byl aktivován pro účast v systému "SOFORT", musí se během procesu platby odpovídajícím způsobem identifikovat a musí potvrdit platební příkaz společnosti "SOFORT". Společnost "SOFORT" provede platební transakci ihned poté a odečte částku z bankovního účtu zákazníka. Podrobnější informace o způsobu platby "SOFORT" najde zákazník na internetu na adrese https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Pokud je zvolen způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "Unzer", je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Lucembursko (dále jen "Unzer"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím Unzeru je zákazník informován v internetovém obchodě prodávajícího. Společnost Unzer může pro zpracování plateb využívat jiné platební služby, na které se mohou vztahovat zvláštní platební podmínky, o nichž může být zákazník informován zvlášť. Další informace o "Unzeru" jsou k dispozici na internetu na adrese https://www.unzer.com/ .

4.7 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet (pouze pro firemní zákazníky), je kupní cena splatná po dodání zboží a vystavení faktury. V takovém případě je kupní cena splatná do 10 (deseti) dnů od obdržení faktury bez odpočtu, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nabízet platební metodu nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a odmítnout tuto platební metodu, pokud je stanovený objem objednávky překročen. V takovém případě prodávající informuje zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo provést při výběru způsobu platby nákup na účet kontrolu úvěruschopnosti a v případě negativní kontroly úvěruschopnosti tento způsob platby odmítnout.

4.8 Pokud je zvolen způsob platby "PayPal Direct Debit", společnost PayPal inkasuje fakturovanou částku z bankovního účtu zákazníka po vystavení mandátu k inkasu SEPA, avšak nejdříve po uplynutí lhůty pro předběžné oznámení jménem prodávajícího. Předběžné oznámení je jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) zákazníkovi, které oznamuje inkaso prostřednictvím inkasa SEPA. Pokud není inkaso provedeno z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vznikly příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud je za to odpovědný.

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Dodání zboží se provádí zasláním na dodací adresu uvedenou zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená při zpracování objednávky prodávajícím.

5.2 Pokud se dodávka zboží nezdaří z důvodů na straně zákazníka, nese zákazník přiměřené náklady, které prodávajícímu v důsledku toho vzniknou. To neplatí pro náklady na zpětnou přepravu, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, vztahuje se na náklady na vrácení zboží ustanovení uvedené v pokynech prodávajícího k odstoupení od smlouvy.

5.3 Vlastní odběr není z logistických důvodů možný.

5.4 Digitální obsah je zákazníkovi přenechán výhradně v elektronické podobě, a to následujícím způsobem:

5.5 Licenční klíče jsou ponechány na zákazníkovi následujícím způsobem:

6) Udělování práv na užívání digitálního obsahu

6.1 Za předpokladu, že z popisu v internetovém obchodě prodávajícího nevyplývá nic jiného, uděluje prodávající zákazníkovi nevýhradní, místně a časově neomezené právo k užití postoupeného obsahu pro soukromé i obchodní účely.

6.2 Převod obsahu na třetí osoby nebo vytváření kopií pro třetí osoby mimo rozsah těchto VOP není povoleno, pokud prodávající nesouhlasil s převodem smluvní licence na třetí osobu.

6.3 Udělení práv nabývá účinnosti až poté, co zákazník uhradí dlužnou smluvní odměnu v plné výši. Prodávající může předběžně povolit použití smluvního obsahu i před tímto okamžikem. Toto předběžné povolení nepředstavuje převod práv.

7) Udělení práv na užívání licenčních klíčů

7.1 Poskytnutý licenční klíč opravňuje zákazníka k používání softwaru nebo obsahu patrného z popisu příslušného produktu v rozsahu v něm popsaném.

7.2 Udělení práv nabývá účinnosti až po úplném zaplacení dlužné odměny zákazníkem.

8) Vyhrazení vlastnického práva

Pokud prodávající zaplatí zálohu, zůstává mu vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

9) Odpovědnost za vady (záruka)

9.1 Pokud má zakoupená věc vady, platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady.

9.2 Odchylně od toho platí pro použité zboží následující: Nároky z vad jsou vyloučeny, pokud se vada vyskytne až po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě. Zkrácení doby odpovědnosti na jeden rok se však nevztahuje na

9.3 Zákazník je vyzván, aby reklamoval dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě u dodavatele a informoval o tom prodávajícího. Pokud to zákazník nedodrží, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

10) Uplatnění propagačních poukázek

10.1 Poukázky, které jsou prodávajícím vydávány zdarma v rámci promo akcí s určitou dobou platnosti a které si zákazník nemůže zakoupit (dále jen "propagační poukázky"), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího, a to pouze ve stanoveném období.

10.2 Jednotlivé produkty mohou být z propagační akce na poukaz vyloučeny, pokud z obsahu propagačního poukazu vyplývá odpovídající omezení.

10.3 Propagační poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následný zápočet není možný.

10.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden propagační poukaz.

10.5 Hodnota zboží musí být minimálně stejná jako výše propagačního poukazu. Zbývající kredit prodávající nevrací.

10.6 Pokud hodnota propagační poukázky nepostačuje k úhradě objednávky, lze k úhradě rozdílu zvolit některý z dalších způsobů platby nabízených prodávajícím.

10.7 Kreditní zůstatek propagačního poukazu není vyplácen v hotovosti ani není úročen.

10.8 Propagační poukaz se nevrací, pokud zákazník v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy vrátí zboží, které bylo propagačním poukazem zcela nebo zčásti zaplaceno.

10.9 Propagační poukaz je přenosný. Prodávající může provést platbu s likvidačním účinkem příslušnému držiteli, který reklamní poukaz uplatní v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud prodávající ví nebo z hrubé nedbalosti neví o nezpůsobilosti, právní nezpůsobilosti nebo nedostatku zástupčího oprávnění příslušného držitele.

11) Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo s vyloučením právních předpisů o mezinárodním prodeji movitých věcí. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v rozsahu, v jakém není poskytnutá ochrana odňata kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

12) Místo soudní příslušnosti

Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výlučným místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy místo podnikání prodávajícího. Pokud má zákazník bydliště mimo území Spolkové republiky Německo, je výlučným místem pro řešení všech sporů vyplývajících z této smlouvy sídlo prodávajícího, pokud lze smlouvu nebo nároky z ní vyplývající přičíst profesní nebo obchodní činnosti zákazníka. Ve výše uvedených případech je však prodávající v každém případě oprávněn obrátit se na soud v místě podnikání zákazníka.

13) Kodex chování

14) Alternativní řešení sporů

14.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online nákupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

14.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Kategorie